Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0)Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0) ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Xem tại đây: http://bit.ly/2qGPKiP