Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Tập hợp các nhà khoa học, nhà thực hành có chuyên môn sâu về quản lý y tế dự phòng, quản trị bệnh viện để nghiên cứu, tư vấn, bồi dưỡng, đào tạo, cung cấp dịch vụ và chuyển giao công nghệ cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam góp phần vào sự nghiệp phát triển của ngành y tế.

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu khoa học về quản lý y tế dự phòng và quản trị bệnh viện.

- Dịch vụ KH & CN: Tư vấn các giải pháp, các phương án và kỹ thuật về quản lý y tế; Chuyển giao công nghệ quản lý, quản lý chất lượng, quản lý bệnh viện và quản lý y tế dự phòng; Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp nghiên cứu quản lý y tế dự phòng và quản trị bệnh viện; Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học nhằm trao đổi kinh nghiệm về quản lý y tế.

- Hợp tác với cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.