Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành y tế

Chi tiết chương trình vui lòng xem tại: http://bit.ly/2isVcWj