Chương trình đào tạo ngắn hạn Lập kế hoạch y tế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

LẬP KẾ HOẠCH Y TẾ

 

Đối tượng: Cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức đang làm công tác quản lý bệnh viện hoặc được quy hoạch làm công tác quản lý bệnh viện tại các cơ sở y tế.

Thời gian: 5 ngày

Địa điểm: Theo nhu cầu của đơn vị có nhu cầu đào tạo

Mục tiêu học tập

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

1. Trình bày được khái niệm, các phương pháp và nội dung cơ bản của lập kế hoạch.

2. Phân tích được nội dung các bước lập kế hoạch thường niên Y tế và kế hoạch chiến lược.

3. Xây dựng kế hoạch kế hoạch thường niên Y tế và kế hoạch chiến lược cho cơ sở Y tế cụ thể.

Phương pháp học tập

Áp dụng các phương pháp dạy-học tích cực: động não, thuyết trình, thảo luận trên lớp, thảo luận nhóm và trình bày nhóm nhỏ.

Sử dụng các phương tiện giảng dạy như bút, bảng, giấy A0, máy chiếu Projector.

Thời gian: 5 ngày

Giảng viên

1. PGS.TS. Vũ Khắc Lương, Giảng viên cao cấp, Viện KHQLYT

2. GS.TS. Đào Văn Dũng, Giảng viên cao cấp, Viện KHQLYT

3. PGS.TS. Nguyễn Văn Bình, Giảng viên, Viện KHQLYT

4. Ths. Trần Thị Minh Phượng, Giảng viên, Viện KHQLYT

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Xuyên, Phan Văn Tường và CS (2010), Nguyên lý quản lý bệnh viện, giáo trình, NXB Lao động-Xã hội, 2010.

2. Lê Vũ Anh, Phan Văn Tường (2001), Quản lý y tế dự phòng tuyến tỉnh và huyện, NXB y học 2001.

3. Lê Ngọc Trọng, Phan Văn Tường, Nguyễn Thành Hương (2006), Bài giảng tổ chức quản lý y tế và chính sách y tế (đồng chủ biên), Nhà XBYH, 2006.

4. Tài liệu phát tay của giảng viên (Power Point).

Phương pháp đánh giá

Học viên sẽ phân tích các bước của mô hình quản lý chất lượng bệnh viện, cuối khoá học nhóm học viên sẽ trình bày một báo cáo về kế hoạch quản lý chất lượng cho một bệnh viện và một kế hoạch can thiệp tăng cường chất lượng tại bệnh viện bằng cách áp dụng mô hình quản lý chất lượng.

 

 

Thời gian

Nội dung

Giảng viên/Trợ giảng

Buổi 1

Tổng quan về quản lý và lập kế hoạch

 

Buổi 2

Các bước lập kế hoạch

 

Buổi 3

Thu thập thông tin lập kế hoạch

 

Buổi 4

Xác định vấn đề và vấn đề sức khỏe ưu tiên

 

Buổi 5, 6

Phân tích vấn đề sức khỏe

 

Buổi 7

Các phương pháp lựa chọn giải pháp và viết kế họach hành động

 

Buổi 8

Tổng quan kế hoạch chiến lược

 

Buổi 9

Thực hành viết kế hoạch và kế hoạch chiến lược

(Làm bài tập nhóm)

 

Buổi 10

Trình bày kế hoạch và kế hoạch chiến lược

 

Chi tiết chương trình vui lòng xem tại đây: http://bit.ly/2qq4u4b