Chương trình đào tạo ngắn hạn Quản lý y tế tuyến xã

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

QUẢN LÝ Y TẾ XÃ

---

---

Đối tượng: Cán bộ quản lý bệnh viện

Thời gian: 4 ngày

Địa điểm: Tại cơ sở y tế có nhu cầu đào tạo

Mục tiêu học tập

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

1. Trình bày được khái niệm, các nội dung cơ bản của quản lý và quản lý y tế tuyến xã

2. Phân tích được các bước thực hiện lập kế hoạch y tế tuyến xã

3. Phân tích được các nội dung quản lý chương trình y tế

4. Thực hành được một số kỹ năng quản lý Y tế cơ bản về quản lý y tế xã

Phương pháp học tập

Áp dụng các phương pháp dạy-học tích cực: động não, thuyết trình, thảo luận trên lớp, thảo luận nhóm và trình bày nhóm nhỏ.

Sử dụng các phương tiện giảng dạy như bút, bảng, giấy A0, máy chiếu Projector

Giảng viên

1. PGS.TS. Vũ Khắc Lương, Giảng viên cao cấp, Viện KHQLYT

2. Ths Nguyễn Huy Hậu, Chuyên viên cao cấp, Viện KHQLYT

3. CN. Lục Thu Phương, Viện KHQLYT

Tài liệu tham khảo

1. Tài liệu quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến xã

2. Một số dự án đã thực hiện tại các Bệnh viện

3. Tài liệu phát tay của giảng viên (Power Point)

Phương pháp đánh giá

  • Học viên sẽ phân tích các bước LKH, theo dõi giám sát hoạt động y tế tuyến xã
  • Lập được KH quản lý dự án

 

Thời gian

Nội dung

Giảng viên/ Trợ giảng

Buổi 1

Tổng quan về quản lý và quản lý Y tế xã, các nội dung liên quan đến tổ chức hoạt động y tế tuyến xã

 

Buổi 2

Một số nội dung quản lý trọng tâm (Quản lý nhân lực, quản tài chính, trang thiết bị...)

 

Buổi 3

 

Lập kế hoạch Y tế xã/phường

 

 

Buổi 4

 

Chăm sóc sức khỏe ban đầu

 

 

Buổi 5

Quản lý các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế xã:

Quản lý bệnh lây và không lây thường gặp tại cộng đồng

 

 

Buổi 6

Quản lý các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế xã:

Quản lý thuốc và vệ sinh môi trường

 

 

Buổi 7

 

Đánh giá và giám sát hoạt động y tế xã

 

 

Buổi 8

Trình bày kế hoạch y tế xã

 

 

Chi tiết chương trình vui lòng xem tại đây: http://bit.ly/2qlSX6Q