Chương trình đào tạo Quản lý chất lượng bệnh viện

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

---

---

Đối tượng: Cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức đang làm công tác quản lý bệnh viện hoặc được quy hoạch làm công tác quản lý bệnh viện tại các cơ sở y tế.

Thời gian: 5 ngày

Địa điểm: Theo yêu cầu của cơ sở

Mục tiêu học tập

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

1. Trình bày được khái niệm, các nội dung cơ bản của quản lý chất lượng.

2. Phân tích được các bước thực hiện quản lý chất lượng toàn diện và các mô hình quản lý chất lượng bệnh viện.

3. Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng cho bệnh viện và một kế hoạch can thiệp tăng cường chất lượng tại bệnh viện theo cách tiếp cận TQM.

Phương pháp học tập

Áp dụng các phương pháp dạy-học tích cực: động não, thuyết trình, thảo luận trên lớp, thảo luận nhóm và trình bày nhóm nhỏ.

Sử dụng các phương tiện giảng dạy như bút, bảng, giấy A0, máy chiếu Projector.

Giảng viên

1. PGS.TS. Vũ Khắc Lương, Giảng viên cao cấp, Viện KHQLYT

2. GS.TS. Đào Văn Dũng, Giảng viên cao cấp, Viện KHQLYT

3. PGS.TS. Nguyễn Văn Huy, Phó trưởng Bộ môn Tổ chức & Quản lý Y tế, Viện Đào tạo YHDP & YTCC

4. ThS. Trần Thị Minh Phượng, Giảng viên, Viện KHQLYT

Tài liệu tham khảo

1. Phan Văn Tường và CS (2010), Quản lý chất lượng bệnh viện (áp dụng quản lý chất lượng toàn diện TQM trong bệnh viện), Nhà xuất bản Lao động xã hội.

2. Ủy ban Giám định Quốc tế JCI, Tiêu chuẩn cấp phép bệnh viện chất lượng quốc tế JCI.

3. Một số dự án đã thực hiện tại các Bệnh viện.

4. Tài liệu phát tay của giảng viên (Power Point).

Phương pháp đánh giá

Học viên sẽ phân tích các bước của mô hình quản lý chất lượng bệnh viện, cuối khoá học nhóm học viên sẽ trình bày một báo cáo về kế hoạch quản lý chất lượng cho một bệnh viện và một kế hoạch can thiệp tăng cường chất lượng tại bệnh viện bằng cách áp dụng mô hình quản lý chất lượng.

Chương trình khung

Thời gian

Nội dung

Giảng viên/Trợ giảng

Buổi 1

Tổng quan về quản lý và quản lý chất lượng bệnh viện

Buổi 2

Các mô hình quản lý chất lượng 5S, ISO, JCI; điểm mạnh, điểm yếu của các mô hình và Quản lý chất lượng toàn diện TQM

Buổi 3

Bước 1: Xác định vấn đề cần cải thiện

(Phần thực hành: ứng dụng để thực hiện 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện)

Buổi 4

Bước 2: Đánh giá tình hình hiện tại

Buổi 5

Bước 3: Phân tích vấn đề

Buổi 6

Bước 4: Lựa chọn giải pháp và viết kế hoạch hành động

Buổi 7

Bước 5,6,7: Kết quả, chuẩn hóa và xây dựng kế hoạch tương lai

Buổi 8

Kinh nghiệm áp dụng TQM tại một số bệnh viện Việt Nam

Buổi 9

Làm việc nhóm trong quản lý chất lượng

Buổi 10

Trình bày kế hoạch quản lý chất lượng và kế hoạch can thiệp tính khả thi tại BV

(Phần thực hành: ứng dụng để thực hiện 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện)

Yêu cầu: Projector, 20 tờ giấy A0, bút, bảng viết, treo/giá treo giấy A0 hoặc máy tính laptop, mỗi nhóm 1 máy (nếu có) cho 10 người/nhóm.

Chi tiết chương trình vui lòng xem tại đây: http://bit.ly/2qVv6xH