CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Chứng nhận Đăng ký hoạt động Khoa học công nghệ của Viện Khoa học quản lý Y tế do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp số đăng ký A-1608 ngày 18 tháng 7 năm 2016.