CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Chứng nhận Đăng ký hoạt động Khoa học công nghệ của Viện Khoa học quản lý Y tế do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp số đăng ký A-1608 ngày 18 tháng 7 năm 2016.

Khóa tập huấn "Quản lý chất lượng bệnh viện" tại Bệnh viện Xây Dựng

Đối tượng: Cán bộ quản lý bệnh viện (BGĐ, Cán bộ chủ chốt trưởng/phó Khoa, phòng, điều dưỡng trưởng)