HỒ SƠ NĂNG LỰC

Viện Khoa học quản lý Y tế là tổ chức khoa học và công nghệ, hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/03/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ, Điều lệ và các quy định của Viện Khoa học quản lý Y tế.

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Chứng nhận Đăng ký hoạt động Khoa học công nghệ của Viện Khoa học quản lý Y tế do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp số đăng ký A-1608 ngày 18 tháng 7 năm 2016.

Khóa tập huấn "Quản lý chất lượng bệnh viện" tại Bệnh viện Xây Dựng

Đối tượng: Cán bộ quản lý bệnh viện (BGĐ, Cán bộ chủ chốt trưởng/phó Khoa, phòng, điều dưỡng trưởng)