Thông tư số 22/2013/TT-BYT: Hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế

Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ Y tế Hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế

Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0)

Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam (phiên bản 2.0) ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Quyết định số 869/QĐ-BYT

Quyết định số 869/QĐ-BYT: Quyết định về việc phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của Thanh tra Y tê"

Quyết định số 868/QĐ-BYT

Quyết định số 868/QĐ-BYT: Quyết định về việc phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Viện trưởng các Viện thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật"

Quyết định số 867/QĐ-BYT

Quyết định số 867/QĐ-BYT: Quyết định về việc phê quyệt tài liệu "Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"

Quyết định số 866/QĐ-BYT

Quyết định số 866/QĐ-BYT: Quyết định về việc phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Giám đốc Bệnh viện"