Quản lý dành cho Giám đốc bệnh viện

VIỆN KHOA HỌC QUẢN LÝ Y TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 10 NGÀY VỀ QUẢN LÝ BỆNH VIỆN CHO LÃNH ĐẠO Đối tượng: lãnh đạo các bệnh viện Thời lượng học:10 ngày Thời gian: Địa điểm: MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi học xong môn học này, học viên có thể: Kiến thức Trình bày được một số...

Giao tiếp ứng xử, nâng cao chất lượng điều dưỡng và an toàn người bệnh trong bệnh viện

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN --- Giao tiếp ứng xử, nâng cao chất lượng điều dưỡng và an toàn người bệnh trong bệnh viện --- --- Địa điểm: theo yêu cầu của cơ sở Đối tượng: điều dưỡng Thời gian: 5 ngày Thời gian Nội dung Phương pháp Ghi...

Chương trình đào tạo Quản lý dự án

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC QUẢN LÝ DỰ ÁN -------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1. CƠ SỞ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH Quyết định số 10/2007/QĐ-BYTvề việc ban hành tiêu...

Quản lý chất lượng bệnh viện

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN ---------------- -------------- Đối tượng: Cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức đang làm công tác quản lý bệnh viện hoặc được quy hoạch làm công tác quản lý bệnh viện tại các cơ sở y...

Công tác xã hội trong bệnh viện

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CÔNG TÁC XÃ HỘI CHO NHÂN VIÊN Y TẾ ----- ----- Đối tượng: Điều dưỡng Thời gian: 5 ngày Địa điểm: Theo thỏa thuận Mục tiêu học tập Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể: 1. Trình bày...

Quản lý bệnh viện dành cho giám đốc Bệnh viện

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 10 NGÀY VỀ QUẢN LÝ BỆNH VIỆN CHO LÃNH ĐẠO --- --- Đối tượng: lãnh đạo các bệnh viện Thời lượng học: 10 ngày Thời gian: Địa điểm: MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi học xong môn học này, học viên có thể: Kiến thức 1. Trình bày được một số khái niệm và...

Quản lý bệnh viện

VIỆN KHOA HỌC QUẢN LÝ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC QUẢN LÝ BỆNH VIỆN Thời gian tổ chức khóa học: 5 ngày Địa điểm tổ chức: Theo thỏa...

Quản lý y tế tuyến xã

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ Y TẾ XÃ Đối tượng: Cán bộ quản lý bệnh viện Thời gian: 4 ngày Địa điểm: Tại cơ sở y tế có nhu...