Khóa đào tạo "Quản lý điều dưỡng" tại tỉnh Gia Lai tháng 9-10/2017

- Đối tượng: Những người đang làm công tác quản lý hoặc quan tâm đến lĩnh vực Bệnh viện tại các bệnh viện.

- Thời gian học: từ ngày 30/09/2017 đến ngày 06/10/2017.

- Địa điểm học: Hội trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai.