LỊCH DỰ KIẾN CÁC KHÓA ĐÀO TẠO CỐ ĐỊNH NĂM 2017

STT

Khóa học

Thời gian

Đợt 1

Đợt 2

1

Quản lý chất lượng bệnh viện

20 - 24/2

3 - 7/4

2

Lập kế hoạch quản lý chất lượng bệnh viện

(Đào tạo cho chuyên trách quản lý chất lượng)

6 - 10/3

17 - 21/4

3

Lập kế hoạch y tế

20 - 24/3

8 - 12/5

4

Quản lý Y tế tuyến xã

27 - 31/3

22 - 26/5