Mẫu đăng ký tham dự khóa đào tạo ngắn hạn "Quản lý chất lượng bệnh viện"

DANH SÁCH

ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

"QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN" NĂM 2017

 

 

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức danh

Đơn vị công tác

(Khoa/phòng, bệnh viện)

Số điện thoại di động

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

-

Tải mẫu đăng ký tại đây: http://bit.ly/2v1fRBM