Nguyên tắc hoạt động

Viện Khoa học quản lý Y tế hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự quản, tự trang trải về tài chính theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của Viện Khoa học quản lý Y tế, tự chịu trách nhiệm về các hoạt động khoa học và công nghệ được ghi trong Giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Viện.