Quyết định số 866/QĐ-BYTQuyết định số 866/QĐ-BYT: Quyết định về việc phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Giám đốc Bệnh viện"

Chi tiết xem tại đây: http://bit.ly/2pMT4st