Quyết định số 867/QĐ-BYTQuyết định số 867/QĐ-BYT: Quyết định về việc phê quyệt tài liệu "Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"

Chi tiết xem tại đây: http://bit.ly/2pH7dcs