Chương trình đào tạo Quản lý dự án


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

QUẢN LÝ DỰ ÁN

--------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

1. CƠ SỞ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Quyết định số 10/2007/QĐ-BYTvề việc ban hành tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế: Quyết định này quy định với các cán bộ làm chức danh quản lý, lãnh đạo tại các đơn vị sự nghiệp y tế ngoài các tiêu chuẩn về chuyên môn cần có chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên viên chính trở lên hoặc chứng chỉ quản lý bệnh viện đối với các cơ sở khám chữa bệnh và cần có chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước chương trình chuyên viên chính trở lên với các đơn vị sự nghiệp y tế khác.

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009 và Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Thông tư số 19/2014/TT-BNV về việc quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức trong đó có quy định các cán bộ quản lý, lãnh đạo tại các đơn vị sự nghiệp công lập cần được đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý với thời gian thực hiện tối đa là 4 (bốn) tuần, bao gồm hai phần:

 • Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung chiếm khoảng 50% thời lượng của chương trình.
 • Phần II: Năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo yêu cầu của từng cấp quản lý chiếm khoảng 50% thời lượng của chương trình.

Cụ thể, theo Quyết định số 685/QĐ-BNV ngày 03/7/2014, các nội dung bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ, cục bao gồm:

 • Lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương trong cải cách hành chính các bộ, ngành.
 • Phẩm chất và phong cách lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương.
 • Kỹ năng tư duy chiến lược của lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.
 • Kỹ năng tham mưu hoạch định chính sách của lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.
 • Kỹ năng của lãnh đạo, quản lý cấp vụ trong xây dựng, thẩm định và dự thảo thông tư của Bộ.
 • Kỹ năng ra quyết định của lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.
 • Kỹ năng quản lý theo kết quả.
 • Kỹ năng quản lý nội bộ của lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.
 • Kỹ năng huy động cán bộ, công chức dưới quyền trong vụ và tổ chức tương đương.

Khóa học Quản lý dự án này được thiết kế cho đối tượng là các lãnh đạo, nhà quản lý tại các bệnh viện, nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng liên quan đến: xây dựng dự án; tổ chức thực hiện và đánh giá dự án.

2. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

2.1. Mục tiêu chung

 • Mô tả các khái niệm chung về quản lý và đánh giá dự án
 • Xây dựng đề cương dự án
 • Xây dựng phương án tổ chức thực hiện dự án
 • Lập kế hoạch đánh giá dự án.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu kiến thức

 • Trình bày được một số khái niệm chung về quản lý dự án
 • Trình bày được các cách thức phân tích tình hình và các bên liên quan
 • Trình bày được các cách xác định mục tiêu dự án
 • Trình bày được các cách xác định kết quả dự án
 • Trình bày được các cách xác định các hoạt động và nguồn lực dự án

Mục tiêu thực hành

 • Áp dụng các cách phân tích tình hình và các bên liên quan trong quản lý dự án
 • Áp dụng các cách xác định mục tiêu dự án
 • Áp dụng các cách xác định các kết quả dự án
 • Áp dụng các cách xác định các hoạt dộng và nguồn lực dự án

Mục tiêu thái độ

Đổi mới nhận thức và thực hiện cách quản lý dự án khoa học, hiệu quả cho lãnh đạo đơn vị Y tế.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

Đây là khóa đào tạo cơ bản về Quản lý dự án cho lãnh đạo được đề xuất áp dụng cho đối tượng tham dự bao gồm: Lãnh đạo bệnh viện, trưởng phó các khoa, các phòng.

4. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

4.1. Khung chương trình

Giảng viên

PGS.TS. Vũ Khắc Lương - Trường Đại học Y HN

PGS.TS. Nguyễn Văn Bình - Nguyên Cục trưởng Cục YTDP - Bộ Y tế

TS. Nguyễn Thị Hoài Thu - Trường Đại học Y HN

TS. Phan Bích Ngọc - Viện Khoa học quản lý Y tế

CN. Lục Thu Phương - Viện Khoa học quản lý Y tế

STT

Tên bài

Số tiết học

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài 1

Khái niệm chung về quản lý dự án

4

4

0

Bài 2

Phân tích tình hình

6

4

2

Bài 3

Phân tích các bên liên quan

2

1

1

Bài 4

Xác định mục tiêu dự án

3

2

1

Bài 5

Xác định các kết quả dự án

3

2

1

Bài 6

Xác định các hoạt động và nguồn lực dự án

3

2

1

Bài 7

Xây dựng phương án tổ chức thực hiện dự án

3

1

2

Bài 8

Xác định các chỉ số

3

1

2

Bài 9

Xác định các giả định, rủi ro

3

1

2

Bài 10

Khung logic

3

1

2

Bài 11

Khái niệm chung về đánh giá dự án

2

2

0

Bài 12

Các thiết kế đánh giá dự án

8

4

4

Bài 13

Viết báo cáo và phổ biến kết quả đánh giá

2

2

0

Tổng cộng

45

27

18

4.2. Thời gian đào tạo

- Tổng thời gian của khóa học: 45 tiết học. Tương đương với 5,5 ngày học hoặc 11 buổi học. Mỗi tiết học: 50 phút.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của các đơn vị mà có thể tổ chức học tập trung hoặc theo các chủ đề cho tới khi hoàn chỉnh toàn bộ các nội dung Chương trình.

5.CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

TT

Tên bài

Số tiết

Thuyết trình (*)

Thực hành tại lớp (**)

1

Khái niệm chung về quản lý dự án

4

0

2

Phân tích tình hình

4

2

3

Phân tích các bên liên quan

2

0

4

Xác định mục tiêu dự án

2

1

5

Xác định các kết quả dự án

2

1

6

Xác định các hoạt động và nguồn lực dự án

2

1

7

Xác định các chỉ số

2

1

8

Xác định các giả định, rủi ro

2

1

9

Khung logic

2

2

10

Khái niệm chung về theo dõi đánh giá dự án

2

0

11

Các mô hình và thiết kế đánh giá dự án

2

2

12

Viết báo cáo và phổ biến kết quả đánh giá

2

1

Tổng cộng

28

10

Tổng chung

40

6. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu sử dụng trong Chương trình Quản lý dự án cho lãnh đạo gồm:

Tài liệu phải đọc:

1. Bộ Y tế (2007), Quản lý dự án.

2. Bộ Y tế (2004), Quản lý chương trình phòng chống HIV/AIDS, NXB Y học 2004.

3.Bộ Y tế (2004), Hướng dẫn theo dõi và đánh giá chương trình phòng chống HIV/AIDS.

Tài liệu nên đọc:

1. Emil Posavac(2015). Program Evaluation: Methods and Case Studies.

2. Novartis Foundation for Sustainable Development (2013). Project management handbook - A working tool for project managers.

3. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2010). Project/programme planning - Guidance manua.

7. PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC

 • Thuyết trình ngắn tích cực hoá học viên
 • Nghiên cứu tình huống
 • Thảo luận nhóm
 • Tự thuật trải nghiệm cá nhân về quản lý bệnh viện
 • Trình bày kết quả của nhóm và cá nhân từng buổi

8. TIÊU CHUẨN GIẢNG VIÊN

Các giảng viên tham gia giảng dạy Chương trình quản lý dự án bao gồm giảng viên quốc gia và giảng viên của các cở sở khám chữa bệnh cần đáp ứng các yêu cầu sau:

8.1. Giảng viên quốc gia

 • Có trình độ sau đại học: Giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ.
 • Có thâm niên làm công tác quản lý cơ sở y tế/ thực hiện công tác quản lý bệnh viện/ quản lý dự án 3 năm trở lên.
 • Có Chứng chỉ khóa đào tạo giảng viên về quản lý bệnh viện/ quản lý dự án .
 • Tham gia xây dựng Chương trình và biên soạn tài liệu Quản lý dự án, quản lý bệnh viện.

8.2. Giảng viên của các bệnh viện

 • Có trình độ đại học trở lên
 • Có thâm niên làm công tác quản lý cơ sở y tế/ thực hiện công tác quản lý bệnh viện/ quản lý dự án 3 năm trở lên
 • Học qua lớp đào tạo giảng viên về quản lý bệnh viện/ quản lý dự án

9. THIẾT BỊ, HỌC LIỆU CHO KHÓA HỌC

 • Bảng trắng, bút dạ, bảng lật, giấy A0
 • Giấy A4, kéo, băng dính, hồ dán, bút dạ
 • Máy tính có kết nối máy chiếu đa năng + màn chiếu
 • Phòng học đủ rộng, bố trí bàn ghế linh hoạt để chia làm việc nhóm
 • Băng Video, hình ảnh

10. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 • Giảng viên: có giảng viên chính, 1 trợ giảng. Giảng viên là các cán bộ y tế đã được đào tạo giảng viên về Chương trình đào tạo quản lý dự án/ quản lý bệnh viện.
 • Học viên: bố trí mỗi lớp học tốt nhất 30-35 người. Các lớp học nên bố trí học viên là lãnh đạo, cán bộ quản lý dự án của các Sở Y tế và bệnh viện.
 • Các đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể để tổ chức đào tạo tập trung liên tục trong 5,5 ngày, mỗi ngày 8 tiết. Hoặc tổ chức đào tạo trong 11 buổi, mỗi buổi 4-5 tiết.
 • Đối với các Sở Y tế có đông cán bộ và các lãnh đạo của bênh viện, đơn vị có thể đào tạo cho cán bộ chủ chốt. Tuy nhiên, dù đào tạo theo phương án nào vẫn phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện, yêu cầu tổ chức lớp đào tạo theo quy định, đảm bảo mục tiêu, chất lượng và hiệu quả.
 • Các giảng viên có thể sử dụng các tình huống trong tài liệu hoặc có thể phát triển các tình huống có thật gần với thực tế của đơn vị để đưa vào nội dung các bài giảng cho phong phú và mang tính thực tiễn. Ngoài ra, các giảng viên cần xây dựng Bộ câu hỏi kiểm tra đầu vào và Bộ câu hỏi đánh giá cuối khóa học. Các câu hỏi được thiết kế dựa trên các mục tiêu về kiến thức, mục tiêu thực hành và thái độ đã được nêu trong Chương trình đào tạo.
 • Đối với các khóa đào tạo giảng viên về Quản lý dự án, ngoài việc học tập và nghiên cứu các nội dung của Chương trình này, cần bố trí thêm thời gian một ngày (8 tiết học) để học viên thảo luận và xây dựng kế hoạch đào tạo về Quản lý dự án cho phù hợp với thực tế của các đơn vị.

11. ĐÁNH GIÁ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ

11.1 Đánh giá

Việc đánh giá học viên sẽ căn cứ vào ba yêu cầu bắt buộc dưới đây:

1. Tham dự tối thiểu 80% thời lượng khóa học

2. Có làm test đầu vào bằng Bộ câu hỏi gồm các câu hỏi nhiều lựa chọn, câu đúng sai và câu trả lời ngắn.

3. Có tham gia làm test đầu ra và đạt tối thiểu 65% điểm trở lên. Bộ câu hỏi đánh giá đầu ra gồm các câu hỏi nhiều lựa chọn, câu đúng sai và câu trả lời ngắn do các giảng viên biên soạn.

11.2 Cấp chứng chỉ

 • Chứng chỉ đã hoàn thành khóa đào tạo quản lý dự án sẽ được cấp cho các học viên đáp ứng đầy đủ ba các yêu cầu cơ bản và bắt buộc của khóa học như đã nêu ở trên.
 • Viện trưởng Viện Khoa học quản lý Y tế cấp chứng chỉ/ giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo về "Quản lý dự án" đối với các học viên đã hoàn thành các yêu cầu của khóa học.
 • Chứng chỉ được cấp theo mẫu Thông tư 22 về Hướng dẫn Đào tạo liên tục trong lĩnh vực Y tế của Bộ Y tế, trong đó có ghi các nội dung cụ thể tên khoá học kèm theo số giờ học và được quản lý theo quy định của Bộ Y tế./.

Link tải:http://bit.ly/2trBdMx