Quản lý dành cho Giám đốc bệnh viện


VIỆN KHOA HỌC QUẢN LÝ Y TẾ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 10 NGÀY VỀ

QUẢN LÝ BỆNH VIỆN CHO LÃNH ĐẠO

Đối tượng: lãnh đạo các bệnh viện

Thời lượng học:10 ngày

Thời gian:

Địa điểm:

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi học xong môn học này, học viên có thể:

Kiến thức

 1. Trình bày được một số khái niệm và nguyên lý quản lý cơ bản.
 2. Trình bày được các khái niệm, nguyên lý cơ bản của quản lý nhân lực và các cấu phần trong phát triển nhân lực.
 3. Trình bày được khái niệm cơ bản về chất lượng, quản lý chất lượng, nguyên lý QLCL và 1 số mô hình QLCL.
 4. Hiểu được các khái niệm cơ bản của Kinh tế Y tế, Tài chính Y tế và các ứng dụng trong quản lý bệnh viện.

Thái độ

 1. Sẵn sàng thay đổi các hoạt động trong quản lý nhân lực.
 2. Sẵn sàng áp dụng các nguyên lý và mô hình QLCL.

Thực hành

 1. Áp dụng được một số biện pháp để lãnh đạo người khác và thực hành được một số kỹ năng quản lý cơ bản.
 2. Áp dụng được các bước lập kế hoạch chiến lược và các công cụ quản lý để lập kế hoạch chiến lược cho bệnh viện.
 3. Thực hành một số kỹ năng của quản lý nhân lực như: lập kế hoạch, tuyển dụng, theo dõi và đánh giá.
 4. Áp dụng được 7 bước kỹ thuật về QLCL theo mô hình TQM.
 5. Giải thích được các báo cáo tài chính và kế hoạch tài chính.

II. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

 • Áp dụng các phương pháp dạy-học tích cực: động não, thuyết trình, thảo luận nhóm, đóng vai...
 • Học viên sẽ được chia thành các nhóm nhỏ từ 5 - 6 người để thảo luận và làm việc nhóm trong suốt khóa học.
 • Sử dụng các phương tiện giảng dạy như bút dạ, bảng, giấy A0, A4, máy chiếu Projector.

Tài liệu tham khảo:Tài liệu phát tay của giảng viên (Power Point và text).

Tuần 1

Thời gian

Nội dung

Số tiết

Sáng thứ 2

Nguyên lý quản lý bệnh viện

4

Chiều thứ 2

Kỹ năng lãnh đạo (How to lead people)

4

Sáng thứ 3

Kỹ năng lãnh đạo (How to lead people)

4

Chiều thứ 3

Thăm quan BV: chuyên đề Quản lý chiến lược

(BV Bưu điện)

2

Sáng thứ 4

Lập kế hoạch chiến lược

2

Chiều thứ 4

Lập kế hoạch chiến lược: các công cụ quản lý ứng dụng trong QL chiến lược

4

Sáng thứ 5

Khái niệm cơ bản về Quản lý chất lượng và QLCL toàn diện BV

4

Chiều thứ 5

Áp dụng quản lý chất lượng toàn diện trong bệnh viện: Thực hành 07 bước TQM

4

Sáng thứ 6

Áp dụng quản lý chất lượng toàn diện trong bệnh viện:

Thực hành 07 bước TQM

4

Chiều thứ 6

Áp dụng quản lý chất lượng toàn diện trong bệnh viện:

Thực hành 07 bước TQM

5

Tuần 2

Thời gian

Nội dung

Số tiết

Sáng thứ 2

8h - 9h45

Giới thiệu về Kinh tế Y tế và Tài chính Y tế

4

9h50 - 11h30

Trao đổi với chuyên gia: Tài chính y tế và tài chính BV

2

Chiều thứ 2

Thăm quan BV: Áp dụng TQM trong bệnh viện - BV Đống Đa

4

Sáng thứ 3

Phân tích báo cáo tài chính y tế

2

Chiều thứ 3

Lập kế hoạch tài chính

2

Sáng thứ 4

Nguyên lý, khái niệm cơ bản về nhân lực và quản lý nhân lực

Lập kế hoạch nhân lực

4

Chiều thứ 4

13h30 - 15h45

Lập kế hoạch nhân lực

2

15h50 - 17h

Thiết kế công việc và xây dựng đề án vị trí việc làm

2

Sáng thứ 5

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân lực

4

Chiều thứ 5

Thăm quan BV: Ứng dụng công nghệ thông tin trong bệnh viện (BV Nông nghiệp)

4

Sáng thứ 6

Đánh giá việc thực hiện công việc của nhân viên

4

Chiều thứ 6

Trình bày bài tập nhóm

Tổng kết khóa học

4

Module Kỹ năng quản lý và lãnh đạo

Module Quản lý tài chính

Module Quản lý chất lượng

Module Quản lý nguồn nhân lực

III. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

Học viên sẽ được đánh giá dựa trên kết quả thảo luận và thuyết trình theo nhóm.

Giữa khóa học, học viên có thời gian 3 tuần để thực hiện bài tập lập kế hoạch dự án thực hiện quản lý chất lượng bệnh viện.

Link tải:http://bit.ly/2qqdaYx