Thông tư số 22/2013/TT-BYT: Hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tếThông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 của Bộ Y tế Hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế

Vui lòng xem chi tiết tại đây: http://bit.ly/2sSXO2W